Kontakt handlowy Robobat

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 to wszechstronne i szybkie narzędzie do obliczeń i analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Pozwala na kompleksową analizę dowolnych konstrukcji  zgodnie z obowiązującymi normami.

 • Autodesk Robot Structural Analysis 2014

 • Promocja - Autodesk Robot Structural Analysis 2014Zobacz wybrane zrzuty z ekranu: • NOWOŚCI W WERSJI 2017

  Wprowadzenie dodatkowych baz danych z profilami stalowymi
  • Australian section database
  • ASTM A6 Jumbo sections
  Definicja profili użytkownika – możliwość określenia kierunku głównych osi profilu
  • Użytkownik ma możliwość określenia kierunków osi głównych w trakcie definicji profilu użytkownika. W Autodesk Robot Structural Analysis 2017 jest możliwość zapisania profilu w układzie osi głównych wybranych przez użytkownika tak aby np. moment bezwładności Iz był większy od Iy
  Modyfikacje w działaniu generacji obciążeń wiatrowych 2D wg EN 1991-1-4:2005
  • Wprowadzono warunek występowania ściany dominującej dla budynków zawierających ściany z otworami. Zgodnie z punktem 7.2.9.(5) normy wprowadzono korektę współczynników obciążeniowych dla ciśnienia wewnętrznego dla ściany dominującej i dla pozostałych ścian w zależności od powierzchni występujących w tych ścianach otworów. Warunek jest włączany po zadeklarowaniu wystarczająco dużej powierzchni otworów na zakładce Przepuszczalność okna dialogowego „Śnieg i Wiatr 2D/3D”
  • Wprowadzono modyfikację współczynników ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (tabela 7.4a) zgodnie z wymaganiami NF EN 1991-1-4/NA/A1:2011-07.
  • Wprowadzono zmiany współczynników ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych o kącie 5° (strefa I) zgodnie z NF EN 1991-1-4/NA/A1:2011-07
  Modyfikacje generacji obciążeń według norweskiej normy sejsmicznej
  • Wprowadzono generację obciążeń sejsmicznych zgodnie z wymaganiami norweskiej normy EC8 (NS-EN 1998-1:2004+NA:2014).
  • Wprowadzono zmianę sposobu generacji sprężystego spektrum odpowiedzi dla gruntu typu E zgodnie z norweskim NAD do Eurocode 8 (EN 1998-1:2004)
  Usprawnienia modułów wymiarowania konstrukcji żelbetowych
  • Wprowadzono możliwość wyświetlania gęstości zbrojenia poprzecznego dla modułu teoretycznego zbrojenia prętów. Wykres gęstości zbrojenia poprzecznego można wyświetlić z poziomu okna dialogowego Wykresy NTM. Rezultaty wymiarowania zbrojenia mogą być przesłane do programu Revit.
  Usprawnienia modułów wymiarowania konstrukcji żelbetowych cd.
  • Możliwość zapisu stref zbrojenia oraz konturów płyt żelbetowych w formacie DXF/DWG. Obrysy stref zbrojenia ich kierunki oraz opisy można zapisywać w formacie DXF/DWG. Po wyborze opcji Plik > Zapisz jako należy wybrać format pliku DXF/DWG. Rysunki mogą być zapisane dla każdego z widoków zbrojenia (X-/Y-/X+/Y+) na oddzielnych warstwach rysunku. Rysunki mogą być wykorzystywane w innych programach Autodesk.


  NOWOŚCI W WERSJI 2016

  SYMULACJA I ANALIZA  

  Udoskonalenia w symulacji obciążenia wiatrem
  Zakładka Profil wiatru w oknie dialogowym do symulacji obciążenia wiatrem zawiera nowe opcje (lub ulepszenia opcji istniejących):
  • Możliwość utworzenia i zapisu wielu profile wiatrowych dla symulacji obciążenia wiatrem
  • Wartość współczynnika prędkości został zwiększony do 5.00.
  • Możliwość dostosowania wysokości profile wiatrowego
  • Graficzna prezentacja wirtualnego tunelu wiatrowego.

  Zmiany w nazewnictwie dla analiz nieliniowych
  Nastąpiły zmiany w nazewnictwie typów analiz nieliniowych.  
  Dotychczasowe określenia "Nieliniowa" i "P-delta" były mylące. Aby nie było nieporozumień, te sformułowania zostały zamienione na następujące:
  • "Nieliniowa" jest obecnie nazywana P-Delta.
  • "P-delta" jest obecnie nazywana Duże przemieszczenia.
  Nieliniowość w ARSA może pojawić się z dwóch powodów:
  • Gdy w modelu konstrukcji występuje nieliniowość materiałowa lub konstrukcyjna
  • W przypadku analizy nieliniowej (włączenie analizy P-Delta lub Duże przemieszczenia).

  Obciążenia konstrukcji
  Zostały wykonane poprawki do obciążeń w ARSA:

  • Obciążenia klimatyczne
  Aby można było zastosować odpowiednie współczynniki ciśnienia na różnych strefach konstrukcji z wystającymi częściami, zaktualizowane zostały normy oparte na Eurocode (EN 1991-1-4 (7.4.1)).
   
  • Obciążenia sejsmiczne
  Uaktualniona została również rosyjska norma sejsmiczna (SNiP II-7-81).
   

  Zmiany dotyczące solwerów
  Zaimplementowana została nowa wersja wielowątkowego solwera (Pardiso firmy Intel®). Nowy solwer jest domyślnie włączony dla modeli, które zawierają więcej niż 5000 stopni swobody (pod warunkiem, że w Preferencjach zadania jest wybrana opcja automatycznego wyboru solwera). To nowe rozwiązanie zapewnia szybsze obliczenia i lepiej radzi sobie z przypadkami niestabilności.
     
  MODELOWANIE (DEFINICJA) KONSTRUKCJI
  Podgląd selekcji
  Ta nowa funkcja umożliwia podgląd elementów i ich opisu przed dokonaniem wyboru.
  Można również narysować okno wyboru w modelu, aby wyróżnić elementy, które zostaną dołączone do ostatecznego wyboru.

  • Identyfikacja elementów gdy wskazywane są element dla selekcji
  • Okno selekcji 

  Poprawiona weryfikacja konstrukcji
  W tej wersji program poprawiona została wizualizacja elementów/obiektów wskazywanych podczas weryfikacji modelu.
  Opcje w oknie Weryfikacja konstrukcji pozwalają na łatwiejszą identyfikację i lokalizację błędów w modelu konstrukcji.
  Po naciśnięciu linii w oknie Weryfikacji konstrukcji podświetlany jest obszar / obiekt w widoku konstrukcji. Pozostała część modelu konstrukcji jest przedstawiana jako wyblakła, po to, aby ułatwić prezentację w modelu tego najbardziej istotnego regionu z błędem.
  • Poprawione okno dialogowe Komunikaty obliczeń  
  • Poprawiona wizualizacja ważnych fragmentów modelu konstrukcji.
  Poprawki w interfejsie użytkownika
  • Nowy przekrój

  Układ okien dialogowych Nowy przekrój i Materiały został zmieniony w celu ułatwienia wyboru materiału.
   

  • Okno dialogowe Nowy przekrój

  Opcje Typ przekroju i Kąt Gamma zostały przeniesione do górnej części okna dialogowego Nowy przekrój. Po wybraniu typu przekroju menu Materiały zostaje zaktualizowane, aby wyświetlić materiały dostępne dla wybranego typu.
  Na przykład jeśli wybrany typ przekroju to Stal, menu Materiały będzie zawierało tylko klasy stali. Główną zaletą nowego układu okna jest możliwość wybrania materiału bezpośrednio w oknie dialogowym Nowy przekrój

   

  • Okno dialogowe Materiały

  Materiały są teraz wyświetlane jako karty w oknie dialogowym Materiały. Na każdej karcie znajduje się lista klas wyłącznie dla wybranego materiału.
   

  • Ustawienia Solid Modelera

  Opcja Solid Modeler, dostępna wcześniej w oknie dialogowym Preferencje — parametry widoku, została przeniesiona do okna Preferencje zadania - parametry pracy. Uwaga: Opcja Użyj wyświetlania w technologii OPEN GL została wycofana i nie jest już dostępna w programie.
   

  • Masy węzłowe

  Obroty w kierunkach globalnych według kąta zostały usunięte z okna dialogowego Masa węzłowa. Od teraz kierunek mas węzłowych jest definiowany jedynie przez kierunki globalne.

     
  WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH I ŻELBETOWYCH
  Nowe połączenia stalowe (rurowe blacha doczołowa)
  Nowe połączenia rurowe (płyta doczołowa) umożliwia łączenie współliniowych elementów o przekrojach rurowych (rury okrągłe i prostokątne). Ten typ połączenia jest dostępny dla konstrukcji wykorzystujących normy Eurocode EC3 lub PN90.
  • Połączenie rurowe (blacha doczołowa)
  • Aktualizacje dla Eurocode 3.
  Poprawki do Eurocode 3
  Dla normy Eurocode 3 zostały zaktualizowane następujące normy stalowe:
  • duński DS EN 1993-1-1 DK NA:2013
  • holenderski NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011
  • polski PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010P
  • francuski NF-EN 1993-1-2/NA:2007 (obliczenia ogniowe).

   
  Nowa norma do wymiarowania drewna + poprawki w Eurocode 5
  • Nowa norma do wymiarowania drewna NDS 2012
  • Aktualizacje w normie Eurocode 5.

  Dodano nową normę drewnianą (amerykańską normę drewnianą NDS 2012), która pozwala na wymiarowanie i weryfikację drewnianych prętów zgodnie z wymogami opisanymi w wymienionej normie amerykańskiej.
  Ta norma może być uruchomiona w dwóch trybach:
  • ANSI/AWC NDS 2012 ASD.
  • ANSI/AWC NDS 2012 LRFD.

  Dla Eurocode 5 została zaktualizowana następująca norma dla drewna:
  • Polska norma PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010P.

  Wymiarowanie elementów konstrukcji żelbetowych (nowe normy i ulepszenia opcji)
  • Belki żelbetowe - weryfikacja na podstawie rzeczywistych pozycji prętów

  Funkcja weryfikacji została udoskonalona tak, aby dokładniej uwzględniać położenie prętów.
  To rozszerzenie umożliwia lepsze uwzględnienie zbrojenia wielowarstwowego, szczególnie dla stanu granicznego użytkowania.

   

  • Belki żelbetowe - obliczenia równoległe

  W przypadku korzystania z komputera z procesorem wielordzeniowym można włączyć równoległe obliczenia wykonywane na liście belek. Aby włączyć obliczenia równoległe, kliknij opcje Narzędzia  Preferencje  Zaawansowane, a następnie wybierz polecenie Przetwarzanie równoległe — wieloprocesorowe.
   

  • Modyfikacja algorytmu do generowania zakotwień w kształcie litery U

  Algorytm, który generuje pętle kotwiące, został udoskonalony.Można teraz użyć różnych rozmiarów zbrojenia dla zakotwień w kształcie litery U oraz zbrojenia głównego, aby wygenerować bardziej efektywne zbrojenie zakotwień w kształcie litery U.
   

  • Nowa norm indyjska IS 13920:1993

  Norma indyjska IS 456:2000 została uzupełniona o dyspozycje sejsmiczne dla elementów według normy IS 13920:1993.
   

  • Aktualizacje do Dodatku francuskiego NF EN 1992-1-1/NA:2007
   • Ściany żelbetowe z wymaganiami sejsmicznymi
   • Wstępnie zdefiniowane wzorce opcji obliczeniowych NF EN 1992-1-1/NA:2007 z wymaganiami sejsmicznymi DCH/DCM
   • Nowy zestaw ugięć belek zgodnie z zaleceniami FFB

  • Nowe normy geotechniczne

  Dodano następujące normy geotechniczne:

  • polska: PN-EN 1997 -1:2008/Ap2:2010.
  • francuska: NF P 94-261 (NF-EN 1997-1:2008/AC:2009).


  Wymiarowanie belek kompozytowych
  Po zainstalowaniu ARSA można pobrać aplikację ze strony Autodesk Exchange Apps (apps.exchange.autodesk.com),
  a następnie zainstalować ją na dysku.
  • Szybkie sprawdzenie i wymiarowanie belek kompozytowych
  • Wymiarowanie złożonych stropów kompozytowego (kondygnacja po kondygnacji)
  • Wymiarowanie na podstawie normy ANSI/AISC 360-10.  NOWOŚCI W WERSJI 2015

  SYMULACJA I ANALIZA
  • Symulacja obciążenia wiatrem
   • Symulacja przepływu wiatru wokół budynku
   • Automatyczna generacja obciążenia wiatrem
  Łatwiejsze przewidywanie efektów związanych z obciążeniem wiatrem
  na wstępnym etapie projektowania

  • Metoda analizy bezpośredniej (DAM)
   • Nowe podejście do analizy stateczności oparte o normę AISC
   • Siły konwertowane w kombinacjach obciążeń
   • Redukcja sztywności elementu
   • Lokalne efekty P-Delta dla analizy P-Delta
  Wszystkie efekty statecznościowe wymagane w normach są uwzględniane w projektowaniu
  • Algorytm blokowy Lanczosa
   • Nowy algorytm dla obliczeń dynamicznych konstrukcji
   • Szybsze obliczenia
  Łatwiejsza praca z dużymi modelami; krótszy czas obliczeń konstrukcji


  MODELOWANIE I UŻYTECZNOŚĆ
  • Wzbogacenie modelowania
   • Tworzenie dźwigarów belkowo-kratowych
   • Opcja cięcia płaszczyzną
  Wydajne narzędzia dla potrzeb modelowania konstrukcji
  • Structural Model eXchange (SMX)
   • Poprawiona i szybsza wymiana danych w obydwie strony
   • Rozbudowane/sprytne śledzenie zmian
   • Przesyłanie mniejszych plików
   • Kompatybilność z serwisem Structural Analysis for Autodesk Revit
   • Wymiana danych w obydwie strony nie jest ograniczona do tego samego komputera
  Zwiększone możliwości pracy w BIMie dla inżynierów konstruktorów
  • Inne ulepszenia
   • Dostęp do pełnej listy norm wymiarowania
   • Dla pięter umożliwiono przeglądanie współczynników niestabilności sprężystej
   • Optymalizacja aktualizacji dynamicznej
   • Przeniesienie obciążeń z okładzin tylko na węzły
  Zestaw nowych przydatnych narzędzi


  WYMIAROWANIE

  • Zwiększone możliwości wymiarowania stali
   • Nowe połączenie na nakładki, dostępne dla Eurocode EN 1993-1-8 i polskiej normy PN90-B/3200
   • Wymiarowanie stali przy użyciu DAM
  Bardziej dokładne wymiarowanie konstrukcji stalowych
  • Nowe normy wymiarowania stali
   • Nowy francuski załącznik narodowy  NF EN 1993-1-1/NA:2013
   • Nowa norma amerykańska ANSI/AISC 360-10
   • Nowa norma rosyjska SP 16.13330.2011
  Szeroki zakres międzynarodowych norm dla wymiarowania stali
  • Zwiększone możliwości wymiarowania żelbetu
  • Możliwość wykorzystania multiselekcji
  • Rozszerzenie parametrów zbrojenia
  • Ulepszenia w modułach wymiarowania belek, płyt i stóp fundamentowych
  Bardziej dokładne wymiarowanie konstrukcji żelbetowych
  • Eurocode: uaktualnienie narodowych załączników
   • EC2 belgijski NA - NBN EN 1992-1-1 ANB:2010
   • EC2 duński NA - DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011
   • Holenderski NA - NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011
   • EC2 rumuński NA - SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008
   • EC2 Singapur NA - NA to SS EN 1992 - 1-1 : 2008
   • Szwedzki NA - EN 1992-1-1/BFS 2011:10 EKS8
  • Nowa edycja normy ACI 318
  Szeroki zakres międzynarodowych norm żelbetowych


  NOWOŚCI W WERSJI 2014

  Definicja konstrukcji
  • Modyfikacja obliczeń sztywności skrętnej dla elementów drewnianych
   W wersji 2014 sztywność skrętna elementów drewnianych jest liczona w oparciu o uśredniony moduł Kirchhoffa (Gmean) definiowany w bazie danych materiałowych. Dla materiałów anizotropowych stosowana do tej pory zależność miedzy modułami E, ni i G nie była miarodajna.
  Modyfikacje i usprawnienia interfejsu użytkownika
  • Modyfikacja okna dialogowego do konwersji obciążeń grawitacyjnych
   Obecnie jest możliwa konwersja wielu obciążeń grawitacyjnych w każdym kierunku.
  • Modyfikacja okna obliczeń
   Wprowadzono dodatkowe okno, w którym pojawiają się i są zapisywane wszystkie komunikaty występujące podczas obliczeń (w szczególności informacje o niestabilnościach).
  • Dodatkowe okno dialogowe z informacjami o obliczeniach
   Wszystkie komunikaty występujące podczas obliczeń można w dowolnym momencie podglądnąć po wywołaniu okna z informacjami o obliczeniach.
  • Modyfikacja okna dialogowego weryfikacji konstrukcji
   Wprowadzono opcję umożliwiającą przerwanie procesu weryfikacji konstrukcji na dowolnym etapie.
  • Praca z dwoma monitorami
   Program został dostosowany do pracy z dwoma monitorami.
  • Ikony plików Robota w Windows Explorer
   Na ikonach plików ARSA są w wersji 2014 prezentowane graficzne miniatury konstrukcji analogiczne do tych, które są widoczne w oknie otwierania plików ARSA.
  Analizy normowe

  Ręczna definicja momentu krytycznego dla zwichrzenia elementów
  Jeśli wartość momentu krytycznego Mcr jest przez użytkownika znana (wyznaczona w oparciu o własne obliczenia lub inne specjalistyczne oprogramowanie) może być ręcznie wprowadzona do obliczeń normowych zastępując wartość wyznaczaną przez ARSA.


  Simulation 360 – Autodesk Robot Structural Analysis Professional 360
  Autodesk Robot Structural Analysis Professional 360 to nowa platforma obliczeniowa pracująca w oparciu o rozwiązania w chmurze. Platforma umożliwia wykonywanie operacji pre i postprocesingu lokalnie na komputerze użytkownika. Obliczenia modelu są wykonywane w chmurze. Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesne przeliczenia wielu modeli bez obciążania stacji roboczej użytkownika. Zarządzanie rezultatami obliczeń (pobieranie rezultatów z chmury) odbywa się przez aplikację Simulation Job Manager. Licencja na używanie systemu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 360 oparta jest o indywidualne konto użytkownika przydzielane przez firmę Autodesk.

  NOWOŚCI W WERSJI 2013

  Modelowanie i analiza

  Integracja z Autodesk Revit Structure

  • Możliwość wykrywania i uaktualniania zmian dla modeli analitycznych płyt w Autodesk Revit po modyfikacji wykonanych
   w Autodesk Robot Structural Analysis.
  • Obsługa importu połączeń analitycznych pomiędzy węzłami obliczeniowymi z Autodesk Revit i konwersja ich na połączenia sztywne w programie Autodesk Robot Structural Analysis.

  Sejsmika

  • Obliczenia sejsmiczne zostały rozbudowane, w tym poprzez obsługę nowych norm i uaktualnienie istniejących.
  Kombinacje obciążeń
  • Obsługa nowych regulaminów kombinacji (w tym wg norm z Kanady, USA i Nowej Zelandii).
  Definicja konstrukcji
  • Uaktualniona baza profili i materiałów japońskich
  Ulepszenia
  • Przyspieszenie działania kombinacji kwadratowych.
  • Optymalizacja działania rozkładu powierzchniowego obciążeń na okładziny.

  Interfejs programu

  Język niemiecki

  • Do listy języków, w jakich można pracować i tworzyć dokumentację, został dodany język niemiecki.

  Drobne zmiany w interfejsie

  • Jedną ze zmian jest wyłączenie domyślnej selekcji wszystkich obciążeń podczas wyświetlania wyników.

  Wymiarowanie elementów żelbetowych

  SGU dla słupów

  • Sprawdzanie warunków Stanu Granicznego Użytkowania dla słupów żelbetowych (w tym wg PN i EC3).

  Nowe normy

  • Zbrojenie belek i słupów wg normy włoskiej, oraz zbrojenia ścian wg francuskiej wersji EC3.

  Zbrojenie słupów ze względu na sejsmikę

  • Podczas obliczeń słupów przy występowaniu analizy sejsmicznej program automatycznie generuje odpowiednie łączniki.


  Wymiarowanie elementów stalowych

  Nowe normy

  • Analiza wg Belgijskiego załącznika do EC3.

  Wyliczanie długości wyboczeniowej

  • Ulepszenie mechanizmu automatycznego wyznaczania długości wyboczeniowej dla prętów.

  Wymiarowanie połączeń stalowych

  Połączenie rurowe

  • Możliwość definicji blach pionowych i wzmocnień w rurowych połączeniach kratownicowych.

  Wytrzymałość śrub

  • Możliwość zastosowania zredukowanej wytrzymałości śruby przy ścinaniu przez gwintowaną część śruby.
 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional jest uniwersalnym i szybkim systemem obliczeniowym. Wyjątkowo efektywne narzędzia siatkowania, możliwość wykorzystania analizy liniowej i nieliniowej oraz szeroka baza narodowych norm wymiarujących, pozwalają na uzyskanie rezultatów obliczeń w bardzo krótkim czasie.
   
    Inżynierowie Robobat Polska polecają książkę: „Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014: Essentials” autorstwa Kena Marsh’a. Ta 480 stronicowa publikacja w wyczerpujący sposób prezentuje spektrum możliwości programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014.
  Koszt książki – 259 pln netto
  Publikacja w języku angielskim.
  Jesteś zainteresowany zakupem – skontaktuj się z nami.
  Zastosowania

  Modelowanie konstrukcji inżynierskich i budowlanych

  • Możliwość wykonania modelu obliczeniowego, nawet bardzo skomplikowanych obiektów inżynierskich.
  • Modele 2D i 3D konstrukcji prętowych (kraty, ramy, ruszty), powierzchniowych (płyty, ściany powłoki) i mieszanych.
  • Efektywna obustronna integracja z modelem w Autodesk Revit Structure.
  • Bogaty zestaw katalogów materiałów, profili i norm projektowych.
  • Możliwość szczegółowego dostosowywani modelu obliczeniowego
  • Możliwość modyfikacji modelu na każdym etapie tworzenia i analizy konstrukcji.
  • Możliwość automatycznego generowania obciążeń klimatycznych i kombinacji według wybranych norm projektowych.

  Analiza konstrukcji

  • Zaawansowane metody modelowania i automatycznego generowania siatek elementów skończonych.
  • Analizy liniowe i nieliniowe, dynamiczne i sejsmiczne.
  • Nowoczesne solwery obliczeniowe umożliwiające analizę bardzo złożonych modeli konstrukcji.
  • Różnorodne i elastyczne formy prezentowania wyników analiz (wykresy, tabele, rysunki).

  Wymiarowanie elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych

  • Zintegrowane moduły umożliwiające projektowanie elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych (kilkadziesiąt międzynarodowych norm stalowych i żelbetowych)
  • Weryfikacja i optymalizacja elementów stalowych
  • Weryfikacja i optymalizacja elementów drewnianych
  • Weryfikacja połączeń stalowych
  • Analiza zbrojenia płyt i powłok
  • Analiza zbrojenia belek, słupów, ścian i fundamentów
  • Generowanie rysunków zbrojenia elementów żelbetowych
  • Szczegółowe notki obliczeniowe z informacjami o parametrach obliczeniowych i wzorach.
  • Możliwość eksportu rysunków zbrojenia do programu AutoCAD Structural Detailing - Żelbet
  • Możliwość eksportu modelu konstrukcji stalowej do programu AutoCAD Structural Detailing – Stal
  • Obsługa wielu języków (analizę można wykonać w jednym języku, a wyniki wygenerować w innym)


  Kluczowe funkcje

  Integracja z Autodesk  Revit Structure

  Obustronna  współpraca między Autodesk Revit Structure oraz Autodesk Robot Structural Analysis Professional pozwala na przesyłanie danych o projektowanej konstrukcji, takich jak model analityczny obiektu, właściwości  materiałów wybrane w programie Autodesk Revit, obciążenia  wraz z kombinacjami, podpory oraz  przekroje elementów. Model może być przekazywany między aplikacjami z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonywanych z poziomu obu tych programów.

  Normy projektowe z całego świata

  Użytkownik ma do dyspozycji ponad 60 baz danych z profilami konstrukcyjnymi i materiałami oraz ponad 70 norm projektowych
  z całego świata.  Może posługiwać się w obrębie jednego, zintegrowanego modelu, metrycznymi lub anglosaskimi jednostkami miary, kształtami profili oraz językiem i normami budowlanymi dostosowanymi do wymagań konkretnego kraju. Dzięki temu projektant może realizować projekty dla kontrahentów praktycznie z całego świata.

  Wymiarowanie konstrukcji stalowych

  Wymiarowanie konstrukcji stalowych (w tym między innymi według polskich norm i Eurokodów). Możliwość zdefiniowania parametrów obliczeniowych, grupowania elementów i analizy optymalizacyjnej. Dostęp do wyników szczegółowych (w tym z informacją
  o numerach wzorów w normie, dla których dana wartość została wyliczona) umożliwia szczegółowa kontrolę projektanta na każdym etapie analizy.

  Wymiarowanie żelbetu i generowanie rysunków zbrojenia

  Program umożliwia wymiarowanie elementów żelbetowych (w tym między innymi według polskich norm i Eurokodów). Obliczanie zbrojenia jest możliwe dla elementów takich jak belki, słupy, stopy i ławy fundamentowe, belki-ściany, ściany, płyty i powłoki. Program oferuje duże możliwości modyfikowania i dostosowywania zbrojenia, a także generowanie rysunków potrzebnego zbrojenia.

  Integracja z AutoCAD Structural Detailing

  Użytkownicy systemu Autodesk Robot Structural Analysis Professional mogą wykorzystać mechanizm automatycznego przekazywania rezultatów uzyskanych w trakcie analizy konstrukcji do pakietu AutoCAD Structural Detailing. Przekazywane mogą być geometria i profile elementów stalowych, parametry analizowanych połączeń jak również informacje o wymaganym zbrojeniu obiektów żelbetowych. Uzyskane tą drogą informacje umożliwiają szybkie przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.
 • Integracja z Autodesk Revit Structure

  Obustronna współpraca między Autodesk Revit Structure oraz Autodesk Robot Structural Analysis Professional pozwala na przesyłanie danych o projektowanej konstrukcji, takich jak model analityczny obiektu, właściwości  materiałów wybrane w programie Autodesk Revit, obciążenia  wraz z kombinacjami, podpory oraz  przekroje elementów. Model może być przekazywany między aplikacjami z uwzględnieniem wszelkich zmian dokonywanych z poziomu obu tych programów.

  Integracja z Autodesk Advance Steel

  Autodesk Robot Structural Analysis pozwala na współpracę z Autodesk Advance Steel.
  Aby zoptymalizować konstrukcje stalową zgodnie z obowiązującymi normami, jeszcze przed wysłaniem dokumentacji na warsztat, można wymieniać model między Autodesk Advance Steel oraz Autodesk Robot Structural Analysis w celu weryfikacji i optymalizacji konstrukcji stalowej.

  Integracja z AutoCAD Structural Detailing

  Użytkownicy systemu Autodesk Robot Structural Analysis Professional mogą wykorzystać mechanizm automatycznego przekazywania rezultatów uzyskanych w trakcie analizy konstrukcji do pakietu AutoCAD Structural Detailing. Przekazywane mogą być geometria i profile elementów stalowych, parametry analizowanych połączeń jak również informacje o wymaganym zbrojeniu obiektów żelbetowych. Uzyskane tą drogą informacje umożliwiają szybkie przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

 • BIMware REX Pale to aplikacja stworzona przez firmę Robobat Polska, stanowiąca rozszerzenie możliwości oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis o tworzenie modelu obliczeniowego pali.

  więcej >>


  BIMware REX RoboTools to aplikacja stanowiąca rozszerzenie możliwości oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis 2013 -2016.
  Z
  awiera zestaw 15 poleceń mających na celu ułatwienie modelowanie konstrukcji.

  więcej >>


  Zestaw programów EXPERT służy do szybkiego obliczania i wymiarowania pojedynczych elementów konstrukcji.

  więcej >>
 • Wymagania systemowe wersji 2017

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny
  • Microsoft ® Windows ® 8. 1 64-bitowy
  • Microsoft Windows 8. 1 bit pro 64
  • Microsoft Windows 8. 1 Enterprise 64-bitowy
  • Microsoft Windows 8 64-bitowy
  • Microsoft Windows 8 Pro 64-bitowy
  • Microsoft Windows 8 Enterprise 64-bitowy
  • Microsoft Windows 7 64-bitowy
  • Microsoft Windows 7 Professional 64-bit
  • Microsoft Windows 7 Enterprise 64-bitowy
  • Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit
  Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® w wersji 11 lub nowszej
  Procesor Nie zdefiniowano szczegółowej listy (wymagana jest obsługa SSE2 lub wyższe zestaw instrukcji)
  Pamięć 8 GB pamięci RAM lub więcej
  Wyświetlacz Co najmniej monitor 1280 x 1024 i karta graficzna obsługująca 24-bitowe wyświetlanie.

  Dedykowana karta graficzna z obsługą sprzętową OpenGL ® w wersji 1. 4 lub nowszej i obsługę technologii DirectX ® 9 lub nowszej
  Miejsce na dysku 1 GB wolnego miejsca na dysku do instalacji (5 GB, jeśli nie został zainstalowany z dysku DVD) + 5 GB wolnego miejsca na dysku pozostało po instalacji
  Urządzenie wskazujące Zgodne z MS-Mouse
  Nośnik Do pobrania lub instalacja z płyty DVD
  Połączenie internetowe Połączenie internetowe w celu rejestracji (i chmury licencjonowania przeprowadzenia analizy)
  Dodatkowe wymagania W celu uzyskania wyników Połącz dodatkowo Microsoft ® Office ® Excel ® 2010 lub 2013 32-bitowy lub 64-bitowej  Wymagania systemowe wersji 2016

  Składnik systemu Minimalne wymagania
  System operacyjny - Microsoft® Windows® 8.1 64 bit
  - Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit
  - Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 bit

  - Microsoft Windows 8 64 bit
  - Microsoft Windows 8 Pro 64 bit
  - Microsoft Windows 8 Enterprise 64 bit

  - Microsoft Windows 7 64 bit
  - Microsoft Windows 7 Professional 64 bit
  - Microsoft Windows 7 Enterprise 64 bit
  - Microsoft Windows 7 Ultimate 64 bit
  Przeglądarka internetowa Microsoft® Internet Explorer® 8.0 or later
  Procesor Nie określono (wymagane wsparcie dla SSE2 lub wyższego zestawu instrukcji)
  Pamięć operacyjna

  8 GB RAM

  Monitor

  Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024, kabel sygnałowy 24-bit kolor.

  Dedykowana karta graficzna ze wsparciem OpenGL® spec 1.4 lub wyższym oraz obsługą DirectX® 9

  Przestrzeń dyskowa

  1 GB wolnej pamięci instalacyjnej (5 GB przy instalacji bez użycia nośnika) + 5 GB zapasu przestrzeni po instalacji

  Urządzenie wskazujące

  Urządzenia zgodne z MS-Mouse

  Nośnik

  DVD lub internet

  Połączenie internetowe Połączenie jest wymagane do rejestracji (oraz licecjonowanie/analizowanie jeżeli wykorzystywane)
  Dodatkowe wymagania

  Dla łączenia wyników dodatkowo wykorzystywany Microsoft® Office® Excel® 2010 or 2013 32-bit or 64-bit  Wymagania systemowe wersji 2015

  System operacyjny     
  • Microsoft®Windows®7 SP1, Enterprise, Ultimate, Professional x64 1
  • Microsoft®Windows®8 Pro, Enterprise x64

  Przeglądarka     
  • Microsoft®Internet Explorer®w wersji 8.0 lub nowszej

  Procesory     
  • Nie zdefiniowano szczegółowej listy (wymagana jest obsługa zbioru instrukcji SSE2 lub nowszego)

  Pamięć     
  • 8 GB pamięci RAM lub więcej

  Info     
  • Monitor o rozdzielczości co najmniej 1280 x 1024 i karta graficzna obsługująca 24-bitowe wyświetlanie kolorów
  • Dedykowana karta graficzna z obsługą sprzętową technologii OpenGL®SPEC w wersji 1.4 lub nowszej i obsługą technologii DirectX®w wersji 9 lub nowszej,

  Miejsce na dysku twardym     
  • 1 GB wolnego miejsca na dysku do instalacji (8 GB, jeśli program nie jest instalowany z płyty DVD) + 5 GB wolnego miejsca na dysku po instalacji

  Urządzenie wskazujące     
  • Zgodne z MS-Mouse

  Nośnik     
  • Elektroniczne pobranie lub instalacja z płyty DVD

  Połączenie internetowe     
  • Połączenie internetowe do zarejestrowania licencji i przeprowadzenia analizy w chmurze

  Dodatkowe wymagania     
  • W wypadku programu Robot™ Extension Spreadsheet Calculator dodatkowo zainstalowany program Microsoft®Office Excel ® 2007 lub 2010 (wersja 32-bitowa).


  Wymagania systemowe wersji 2014

  System:
  • Microsoft®Windows®7 Enterprise, Ultimate, Professional
  • Microsoft®Windows®8 Pro, Enterprise
  Dodatkowe składniki systemu:
  • Microsoft .NET Framework 4.0
  Procesor:
  • Windows 7 lub Vista: Intel®Pentium®4 lub AMD Athlon™, minimum 3.0 GHz, z obsługą technologii  SSE2.
  Pamięć:
  • 8 GB RAM
  Monitor:
  • Rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color
  Dysk:
  • 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
  • 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym po instalacji programu
  Karta graficzna:
  • Karta graficzna ze sprzętową obsługą OpenGL®i DirectX®9.
  Uwagi:
  • Do instalacji Robot Extension Spreadsheet Calculator wymagany jest Microsoft®Office Excel®2003 lub nowszy.

Tagi:

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016,Robot 2016, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014, Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013, Robot Structural Analysis Professional 2014, Robot Structural Analysis Professional 2013, Autodesk Robot Structural Analysis 2013, Robot Structural Analysis, Robot Structural Analysis Professional 2017, Robot 2017, ARSA 2017

Zobacz nasze promocje
Zapraszamy do zapoznania
się z aktualnymi promocjami
więcej >>

Kontakt z Działem Handlowym
Odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania
więcej >>

Bądź na bieżąco
zapisz e-mail >>
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.