Kontakt handlowy Robobat

Program EXPERT Certyfikat Energetyczny+ to szybkie i efektywne narzędzie do certyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych. 


Zobacz wybrane zrzuty z ekranu:


 • Nowości wersji 5.0

  • Wersja została dostosowana do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Dostosowanie to polegało między innymi na:
  • zmianie algorytmów wyznaczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania / chłodzenia / ciepłej wody / oświetlenia;    
  • zmianie rodzajów dostępnych rodzajów nośników energii, rodzajów wentylacji, składników systemów ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody i oświetlenia;
  • zmianie szablonów i zawartości świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów);
  • wprowadzeniu szeregu nowych rodzajów obliczeń – np. wyznaczenia emisji CO2 i udziału paliw odnawialnych;
  • zmianie sposobu definicji wielu parametrów, w tym temperatury stref, wewnętrznych zysków cieplnych, parametrów zużycia ciepłej wody, strumieni wentylacyjnych, parametrów oświetlenia itd.
  Nowości wersji 4.6
  • Zmodyfikowany sposób obliczania porównawczej wartości EP (energii pierwotnej) według Warunków Technicznych obowiązujących od 2014 roku.   
  • Nowy mechanizm służący do porównania wybranych wyników między dwoma wariantami tego samego projektu i generowania na podstawie tego dokumentu z analizą porównawczą.


  Nowości wersji 4.5

  Certyfikat:
  • Możliwość edycji wartości współczynników nakładu w tabeli rodzajów paliw. Zmiana ta umożliwi między innymi wprowadzenie
   i uwzględnienie wartości współczynnika dla ciepła sieciowego z lokalnej elektrociepłowni.
  • Nowe okno do wyliczania powierzchni ścian o kształcie innym niż prostokątny.
  • Eksport danych o budynku do pliku w formacie CEI (*.ecs), który można wczytać do serwisu ProGREEN.
  Certyfikat / Audyt:
  • Pogrupowanie i polepszenie rozmieszczenia pól z parametrami w oknach właściwości przegród.
  • Dodanie kolumny z informacją o liczbie okien i drzwi w tabelach okien i drzwi w Charakterystyce energetycznej (CE)
   i Inwentaryzacji budynku (Audyt).
  • Dodanie opcji do powielania (duplikowania) zdefiniowanej przegrody, wraz z wszystkimi parametrami.
  • (Certyfikat / Audyt)  Możliwość importowania i eksportowania bazy przegród do pliku. Zmiana ta umożliwia wymianę baz przegród między stanowiskami programu na różnych komputerach, a także tworzenie i wykorzystywanie różnych i niezależnych wersji baz przegród na jednym stanowisku.
  Nowości wersji 3.0
  • Nowy moduł programu: Audyt . Służy on do wykonywania audytów energetycznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r.
  • Możliwość przekazywania geometrii przegród między modułami Certyfikat i Audyt.

  Nowości wersji 2.1

  • Możliwość importu danych geometrycznych z pliku zapisanego w formacie gbXML (współpraca z Revit Architecture, MEP) - informacje o rodzaju, powierzchni, orientacji przegród oraz geometrii, lokalizacji okien/drzwi wraz z możliwością ustalenia domyślnych parametrów
  • Multiselekcja przegród danego rodzaju w celu modyfikacji jej typu.
  • Dodatnie okna dialogowego zawierającego listę wewnętrznych temperatur obliczeniowych uzależnionych od przeznaczenia obiektu budowlanego.
  • Dodanie kolumny „Powierzchnia netto” na liście zdefiniowanych przegród.
  • Dodanie nowych kolumn na liście zdefiniowanych przegród: oznaczenie, że dana przegroda zawiera okno/drzwi oraz oznaczenie, że dana przegroda została zaimportowana z pliku gbXML (jeśli wersja programu wyposażona jest w moduł do importu plików gbXML).
  • Możliwość zapisu własnych opisów wprowadzanych na szablonie certyfikatu i niemodyfikowalnych podczas ponownej generacji świadectwa (zamknięcie kłódki).
  • Ikony na pulpicie po zainstalowaniu programu.
 • Program służy do obliczenia zapotrzebowania budynku na energię na potrzeby c.o., c.w.u., wentylacji, oświetlenia i klimatyzacji. Aplikacja umożliwia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w oparciu o metodologię obliczeń zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

  Wydruk obliczeń wykonanych za pomocą programu (a w wersji elektronicznej plik zapisany w formacie *.cert) stanowi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

  Program sprzedawany jest w pakiecie EXPERT Certyfikat Energetyczny +, zawierającym także najnowszą wersją programu EXPERT Analiza cieplno-wilgotnościowa, który służy do kompleksowego obliczania: oporu cieplnego R, współczynnika przenikania ciepła U oraz analizy cieplno-wilgotnościowej dla przegród jednorodnych. Ponadto umożliwia tworzenie bazy przegród, wykorzystywanej również przez program EXPERT Certyfikat Energetyczny.

  Najważniejsze cechy programu:

  • Obliczenia prowadzone są w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Infrastruktury (z dnia 6 listopada 2008 r.), oraz według najnowszych wersji norm, w tym:
  • PN-EN ISO 6946:2008 - „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”
  • PN-EN ISO 13370:2008 - „Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania.”
  • PN-EN ISO 13790:2008 - „Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
   i chłodzenia.”
  • PN-EN ISO 14683:2008 - „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone
   i wartości orientacyjne.”
  • PN-83/B-03430/Az3:2000 - „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”
  • Obliczenia zapotrzebowania na energię dla budynków jedno i wielostrefowych
  • Możliwość wykonywania audytów energetycznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. (moduł Audyt).
  • Program jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, dzięki czemu pozwala skupić się na obliczeniach, nie wymagając przy tym wprowadzania zbędnych danych
  • Wbudowany edytor graficzny umożliwia wprowadzenie rysunków rzutów kondygnacji i wykorzystanie go do automatycznego wyznaczania danych geometrycznych
  • Możliwość importu rysunków rzutów kondygnacji (pliki w formacie DXF) jako podkładów ułatwiających wykonanie obrysu przegród (ścian zewnętrznych i wewnętrznych) i wyznaczenia danych geometrycznych
  • Możliwość importu danych geometrycznych z pliku zapisanego w formacie gbXML (współpraca m.in. z Revit Architecture, Revit MEP) - informacje o rodzaju, powierzchni, orientacji przegród oraz geometrii, lokalizacji okien/drzwi wraz z możliwością ustalenia domyślnych parametrów (U,g,c)
  • Swobodna edycja danych geometrycznych w tym informacji o przegrodach, otworach oraz mostkach termicznych
  • Model geometryczny można również wprowadzić bez użycia modułu graficznego
  • Program umożliwia obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród o stałej grubości w oparciu o rozbudowane biblioteki materiałów budowlanych (normowych, typowych i producentów)
  • Możliwość szybkiego obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla okien
  • Możliwość tworzenia własnych bibliotek materiałowych i typowych przegród
  • Wbudowane mechanizmy ułatwiające szybki wybór typowych wartości parametrów obliczeniowych
  • Program generuje raport z wynikami obliczeń pośrednich, pozwalający na weryfikację poprawności poszczególnych etapów obliczeń
  • Program pozwala wygenerować dokument stanowiący projektowaną charakterystykę energetyczną budynku
  • Świadectwo energetyczne (zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r.) przygotowywane jest w formie elektronicznej, w formacie PDF
  • Wszystkie wydruki mogą być zapisane do plików .RTF, dzięki czemu możliwa jest ich edycja np. w programie MS Word

  Zakres obliczeń

  Podstawowy zakres obliczeń polega na wyznaczeniu rocznego zapotrzebowania na energię końcową (w tym dla ogrzewania
  i wentylacji, chłodzenia, a także dla przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia). Wielkości te przeliczane są na analogiczne wartości zapotrzebowania na energię pierwotną, uwzględniające także zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych. Na tej podstawie obliczane jest roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną wszystkich systemów, a w oparciu o te wielkości wyznaczane są wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową EK oraz na energię pierwotną EP. Dla budynków bez klimatyzacji obliczenia prowadzone są zgodnie z metodyką zawartą w załączniku 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. W przypadku budynków wyposażonych w instalację chłodzenia obliczenia dla części klimatyzowanej prowadzone są wg załącznika 6 (z uwzględnieniem dokładnej metody obliczeń zysków wewnętrznych i od słońca) natomiast dla części ogrzewanej, jak poprzednio, wg wytycznych załącznika 5 (z opcjonalną możliwością wyboru dokładnej metody obliczeń zysków wewnętrznych i od słońca).

  Schchemat postępowania

  Schemat postępowania podczas wyznaczania zapotrzebowania budynku na energię opiera się na następujących etapach:

  • definicja profilu budynku (rodzaju, przeznaczenia, typu konstrukcji etc.)
  • określenie lokalizacji budynku (usytuowania budynku, danych klimatycznych)
  • definicja danych projektu (opisu projektu, danych inwestora i projektanta)
  • definicja geometrii budynku (układu przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla każdej kondygnacji), charakterystyka elementów przegród (drzwi, okna, mostki termiczne)
  • określenie parametrów wymaganych do obliczeń zapotrzebowania budynku na energię (z uwzględnieniem zysków i strat) dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania c.w.u.
  • sformułowanie uwag dotyczących możliwych zmian i usprawnień budynku i instalacji w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię
  • generacja raportu z obliczeń
  • generacja projektowanej charakterystyki energetycznej
  • generacja certyfikatu 

  Program wyposażony jest w mechanizm automatycznego sprawdzania aktualizacji, dzięki czemu użytkownik informowany jest
  o pojawieniu się kolejnych wersji programu.

  Program jest dostępny w wersji jednostanowiskowej i sieciowej.

 


Kontakt z Działem Handlowym
Aneta Kuhny
tel.: 12 639 25 13
e-mail: akh@robobat.pl

 
Anna Zelek
tel.: 12 639 25 11
e-mail: azk@robobat.pl

Bądź na bieżąco
 

Pokaż Referencje Referencje Robobat

Firma Robobat Polska sp. z o.o. informuje, że na swojej stronie www używa plików cookies, w celu usprawnienia działania witryny. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej.

Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.